Obchodní podmínky/GDPR

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky
poskytování služeb terapeuta 

Mgr. Eliška Nehybková
IČ: 02859190

Jana Schwarze 4, 664 91 Ivančice

tel.: 604764610
e-mail: eliska.nehybkova@gmail.com
www.elia-terapie.cz

Objednáním na sezení a domluvou na úvodním setkání vstupujeme do spolupráce. Respekt ke svobodě klienta a snaha o maximální užitečnost je základním kamenem mé práce. Oplátkou žádám respekt k následujícím pravidlům a podmínkám spolupráce. Rezervováním terapie klienti potvrzují, že těmto všeobecným podmínkám porozuměli, souhlasí s nimi a jsou pro ně závazné.

SLUŽBY A CENY

V rámci terapeutické praxe nabízím pomoc v případě psychických obtíží (úzkosti, deprese, emoční zátěž, psychosomatické problémy), při procesu budování sebevědomí, osobním rozvoji a sebeurčení v životě, při zvládání náročného životního období a vyrovnávání se s nepříznivými či traumatickými zkušenostmi z minulosti. Poskytuji také poradenství v oblasti partnerských a rodinných vztahů, komunikace, osobního rozvoje a profesního života. Služby jsou poskytovány dospělým klientům jako soukromé, nejsou tedy zahrnuty zájmy třetích stran. 

Při práci s klienty využívám systemický na řešení orientovaný přístup, narativní terapii a prvky uměleckých terapií. Tento směr se zaměřuje na hledání přirozených a funkčních řešení v obtížných životních situacích. Orientuje se na rozvoj sebedůvery, užitečný náhled na to, co utvářelo klienta doposud, budování optimismu, psychické odolnosti a síly tak, aby se především zvýšila schopnost klienta samostatně ovlivňovat podobu svého života a svobodně se rozhodovat o jeho směřování. Pro úspěch spolupráce je nutné aktivní zapojení klienta a jeho ochota pracovat na sobě mezi setkáními. 

Konzultace ani terapie nejsou náhradou zdravotní službu psychiatra či vyšetření klinického psychologa. Na sezeních neprovádím klinická vyšetření a nestanovuji diagnózy. 

Řídím se etickým kodexem a pravidly a doporučeními pro profesi psychoterapeuta České asociace pro psychoterapii.

Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Etický kodex (czap.cz)

klicove-kompetence-evropskeho-psychoterapeuta-2015 (1).pdf (czap.cz).

Služby je možné využít bez nutnosti doporučení obvodního lékaře či formalizované vstupní prohlídky.

Spolupráce je nejúčinnější, pokud je ve formě pravidelného setkávání v rámci střednědobé (6-10 setkání) či dlouhodobé terapie (nad 10 setkání). Poskytuji také jednorázové konzultace a poradenství, které mají edukativní nebo informativní charakter a nesměřují k terapeutickému efektu. Obojí podle výběru klienta buď při osobním sezení nebo online. Sezení trvají 50 nebo 90 minut, dle potřeby nebo preferencí klienta. 

Ceník terapií najdete zde. Terapeut je oprávněn ceník terapií jednostranně změnit. Změny jsou účinné od jejich zveřejnění na webových stránkách terapeuta; cena rezervací uhrazených před tímto okamžikem zůstává v původní výši.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Spolupráce osobní i online je vyloučena, pokud je klient pod vlivem drog, alkoholu či podobných látek. Osobní setkání je možné, pouze pokud klient nemá infekční onemocnění. V případě, že klient onemocní, včas (minimálně 24 hodin předem) terapeutovi zavolá nebo pošle SMS, pak sezení v rezervovaném čase proběhne online formou. Pokud tato forma není možná nebo je potřeba sezení zrušit na poslední chvíli, platí storno podmínky (viz níže). Zjistí-li terapeut před začátkem sezení či v jeho průběhu, že klient je pod vlivem drog nebo alkoholu, chová se agresivně, projevuje infekční onemocnění či jiným závažným způsobem nerespektuje pravidla spolupráce nebo terapeut zjistí jiné okolnosti, které brání dalšímu průběhu spolupráce, sezení bez náhrady ukončí. 

Terapeut smí ukončit spolupráci, pokud klient přes upozornění nedodržuje tyto všeobecné podmínky, ohrožuje zdraví, bezpečnost či majetek vlastní nebo terapeuta nebo pokud je narušena vzájemnou důvěra a bezpečné prostředí pro vedení terapie. Spolupráci může také terapeut ukončit ze závažných zdravotních, profesních či osobních důvodů na své straně, které zabraňují nezaujatému vedení terapie. Je povinen seznámit klienta s důvody ukončení terapie a poskytnout mu podporu při hledání návazné spolupráce u jiného odborníka, a to v míře, které je pro něj v danou chvíli nejvyšší možná. 

Klient je oprávněn spolupráci ukončit a sezení opustit kdykoli bez uvedení důvodu.

Takto ukončené terapie, z rozhodnutí klienta i pro uvedené okolnosti vylučující terapii, se však považují za uskutečněné, tedy bez nároku na náhradní terapii či vrácení úhrady za terapii.

REZERVACE A PLATBY

Pro rezervaci termínu sezení kontaktuje klient přímo terapeuta prostřednictvím telefonu, emailu nebo kontaktního formuláře zde. Terapeut mu v nejbližší době odpoví s nabídkou termínu úvodního setkání. Pokud má terapeut plnou kapacitu, je možné domluvit se na uvedení klienta na nezávaznou čekací listinu. Terapeut si vyhrazuje právo zvolit pořadí klientů z čekací listiny a právo odmítnout spolupráci. 

Setkání je hrazeno osobně na sezení v hotovosti nebo prostřednistcím QR kódu v mobilním bankovnictví. Je možné sezení uhradit bezhotovostně předem na základě faktury zaslané na email klienta. 

V případě zájmu si může klient předplatit balíček 5 sezení, pro které si najednou či postupně zarezervuje termíny v průběhu 60 dní od termínu první terapie, případně v průběhu jiného období předem domluveného s terapeutem. Z tohoto předplatného se formou kreditů odečítají úhrady za klientem rezervované terapie v dohodnutém období. Klient nemá nárok na vrácení nevyčerpaného předplatného. 

NÁHRADY A STORNO PODMÍNKY

V případě potřeby (uzavření ordinace, onemocnění terapeuta apod.) terapeut včas informuje klienta a terapie rezervovaná jako osobní se uskuteční on-line nebo terapeut nabídne klientovi možnost přesunout takto rezervovanou terapii na jiný aktuálně volný čas, s respektem ke kapacitním možnostem terapeuta.

Nemůže-li klient absolvovat rezervovanou terapii, ať jednorázově nebo z důvodů dlouhodobé nemoci, oznámí to co nejdříve terapeutovi. Pokud je sezení zrušeno dříve než 24 hodin před termínem, sezení klient neplatí. Pokud je zrušeno méně než 24 hodin před termínem, hradí klient polovinu ceny setkání. Pokud je setkání hrazeno formou balíčku, propadá celé sezení. Pokud se klient na sezení nedostaví nebo se zapomene připojit na online sezení, hradí celou cenu sezení. 

Respektujte prosím, že pozdější zrušení rezervace v zásadě vylučuje možnost terapeuta opětovně úspěšně nabídnout uvolněný termín jiným zájemcům. Nevyužitou rezervovanou terapii, která nebyla včas zrušena uvedeným způsobem, je proto nutno považovat za uskutečněnou; za takovou rezervaci není možné vrátit úhradu.

DŮVĚRNOST

Veškeré informace, které zazní v průběhu terapií, jsou důvěrné. Vše zůstane mezi klientem a terapeutem. Jiným osobám takto důvěrné informace terapeut nesdělí, s výjimkou případů, kdy k tomu má souhlas klienta, a s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení informace pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo jiné osoby do nebezpečí. terapeut je také povinen sdílet informace s institucemi OSPOD, na základě soudního příkazu, případně na vyžádání policie a dalších činitelů v situacích vyšetřování možného trestného činu. 

DALŠÍ PODMÍNKY

Smlouva o spolupráci se uzavírá prostřednictvím souhlasu s terapií. Souhlas s terapií a podmínkami ochrany osobních údajů uzavírají klient a terapeut v českém jazyce ve formě formuláře vyplněného a podepsaného klientem na začátku osobního sezení případně zaslaného formou pdf. na email klienta v případě online sezení. Smlouva bude uložena u terapeuta v elektronické či písemné podobě.

Zjistí-li klient, že údaje ve formuláři obsahují chybu, případně došlo ke změně údajů, kontaktuje co nejdříve terapeuta a skutečnost ve smlouvě upraví. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient a případně jeho zákonný zástupce berou na vědomí, že terapeut je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

REKLAMACE

Má-li klient podezření na pochybení terapeuta, má možnost podat stížnost České asociaci pro psychoterapii (ČAP)

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.
Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00
email: info@czap.cz
IČ: 70860122
Tel.: +420 774 050 413
Česká asociace pro psychoterapii, z.s. - Ochrana klientů (czap.cz)

PLATNOST

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti od 1.9.2022. Terapeut smí tyto podmínky jednostranně měnit, upravovat a doplňovat, a to vždy s platností ode dne zveřejnění nového znění podmínek na webových stránkách; pro rezervaci terapie však zůstává rozhodné znění podmínek platné a účinné v den provedení rezervace terapie klientem.

Neplatnost jakékoli části těchto podmínek či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí podmínek. V případě, že se některé ustanovení podmínek stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení podmínek.

V Ivančicích dne 1. 9. 2022

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Eliška NehybkováIČ: 02859190

Jana Schwarze 4, 664 91 Ivančice

tel.: 604764610

e-mail: eliska.nehybkova@gmail.com

www.elia-terapie.cz

Úvod

Jako provozovatel webových stránek https://elia-terapie.cz/ (dále jen "webové stránky") a současně podnikatelka poskytující služeb psychologického poradenství Vás musím jednoduchým a srozumitelným způsobem informovat prostřednictvím těchto zásad, jak při své práci získávám a dále používám informace, které Vás mohou jakožto fyzické osoby, se kterými komunikuji, přímo či nepřímo identifikovat (dále jen "osobní údaje").

Jako tzv. správce osobních údajů usiluji především o to, aby veškeré osobní údaje byly zpracovávány maximálně transparentně a současně byly chráněny před jejich možným zneužitím. Jakékoli informace, které mají charakter osobních údajů, se snažím bez ohledu na jejich formu systematicky zpracovávat plně v souladu s aktuální právní úpravou, konkrétně tedy především dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a případně dalšími právními předpisy.

Proč a jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracovávám pro následující účely, kterým vždy odpovídá příslušný právní základ dle GDPR:

- Poskytnutí terapeutických služeb (konzultace a poradenství)

Pokud projevíte zájem o jakoukoli konzultaci či terapii (zpravidla tak, že mne kontaktujete přímo nebo prostřednictvím příslušného rezervačního formuláře), tak budu zpracovávat především Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, a to za účelem realizace Vaší objednávky a poskytnutí služeb dle smlouvy, kterou spolu tímto způsobem uzavřeme. Doba uchování osobních údajů v takovém případě logicky odpovídá době, kdy jsou poskytovány příslušné služby, což vždy závisí na jejich povaze. Po uplynutí této doby jsou údaje uchovávány už pouze za předpokladu, že k tomu existuje jiný relevantní důvod jako např. vedení účetní evidence.

Odpovídajícím právním základem takového zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy, je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

S ohledem na povahu mnou poskytovaných terapeutických služeb nelze předem vyloučit, že při jejich poskytování budu v nezbytném rozsahu muset zpracovávat také tzv. zvláštní kategorie osobních údajů týkající se Vaší osoby, a to zpravidla údaje o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení a také údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci ("citlivé údaje"). Zpracování citlivých údajů za účelem poskytnutí terapeutických služeb budu provádět opravdu jen formou osobních poznámek, které nejsou nikdy poskytnuty třetím osobám, ani nejsou třetím osobám přístupné.

- Vedení účetní evidence

Jako podnikatelka musím dodržovat příslušné účetní a daňové předpisy. Na základě toho zpracovávám v rozsahu nezbytném pro dodržení těchto povinností Vaše osobní údaje společně s podrobnostmi o příslušných účetních transakcích, zejména tedy o platbách za poskytnuté služby, a to zpravidla po dobu alespoň 5 let.

Odpovídajícím právním základem takového zpracování, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

- Zodpovídání otázek a vyřizování žádostí

Pokud se na mě kdykoli obrátíte (prostřednictvím mých kontaktních údajů nebo webového kontaktního formuláře) s jakýmkoli dotazem či žádostí, aniž byste si objednali mé služby, tak udělám maximum pro to, abych Vám co nejdříve odpověděla. Veškeré Vaše osobní údaje, které mi v této souvislosti sdělíte, budu zpracovávat za tímto účelem maximálně po dobu šesti měsíců od jejich získání. Během této doby bude Vaše žádost či dotaz vyřízen důvěrným způsobem.

Odpovídajícím právním základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě je můj oprávněný zájem na efektivním zajištění komunikace s Vámi dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

- Marketing

Provádění přímého marketingu zahrnuje z mé strany především zasílání informací o novinkách a akcích, nabídek služeb. Tyto aktivity ovšem budu realizovat jen výjimečně a zpravidla jen prostřednictvím e-mailu. Při zasílaní emailů nebudu přizpůsobovat obsah jednotlivých zpráv konkrétním adresátům a ani nebudu na individuální úrovni hodnotit úspěšnost těchto aktivit. Mým cílem jednoduše je s maximálním respektem k Vašemu soukromí zlepšovat své služby a dosáhnout toho, aby Vám neuniklo nic podstatného, co by Vás mohlo opravdu zajímat.

Odpovídajícím právním základem takového zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli později a bez sankce odvolat stejně jednoduše, jako jste ho udělili, a to i v rámci každé jednotlivé marketingové zprávy, kterou Vám zašlu.

V případě odvolání Vašeho souhlasu, prosím vezměte na vědomí, že jsem oprávněna v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše osobní údaje, a to za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů po dobu maximálně 3 let, kdy může být provedena případná kontrola ze strany příslušného dozorového úřadu. Odpovídajícím právním základem zpracování Vašich osobních údajů v tomto případě je můj oprávněný zájem na prokázání řádného postupu při zpracování Vašich osobních údajů dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

- Cookies

Vaše osobní údaje, které jsou prostřednictvím webových stránek zpracovávány, zahrnují i tzv. cookies, které slouží pro rozlišení jednotlivých počítačů a uložení nastavení některých služeb, které v rámci webových stránek využíváte.

Cílem používání cookies v rámci webových stránek není Vás nijak omezovat, ale naopak zpříjemnit a zkvalitnit využívání webových stránek a přizpůsobit Vašim potřebám a preferencím jejich vzhled a fungování. Cookies používané na webových stránkách rozhodně neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů o Vaší osobě a nebudou využívány ani ke sledování Vašeho chování napříč jinými webovými stránkami pro cílené zobrazování reklam (tzv. remarketing).

V rámci webových stránek jsou tak používány pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného fungování webových stránek. K použití těchto cookies do Vašeho koncového zařízení tak není třeba předchozí udělení souhlasu návštěvníkem stránky.

Běžně používané internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies mazat, blokovat či zakázat jejich použití plošně nebo jen pro vybrané webové stránky.

Odpovídajícím právním základem zpracování Vašich osobních údajů v rámci cookies je můj oprávněný zájem na zajištění bezpečného fungování webových stránek dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Komu Vaše osobní údaje zpřístupňuji?

Kromě případů, kdy bych byla povinna na základě příslušných právních předpisů předat Vaše osobní údaje případným orgánům veřejné správy, zpřístupním Vaše osobní údaje pouze k tomu smluvně pověřeným zpracovatelům, kteří mi pomáhají s provozem webových stránek, komunikačních nástrojů anebo pro mne zajišťují účetní a jiné administrativní či účetní služby.

Jak zabezpečuji Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí. Abych zamezila neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedla jsem a průběžně kontroluji přiměřená bezpečnostní opatření, a to jak technického, tak organizačního rázu. Získaná data jsou uložena na zabezpečených serverech s kontrolovaným přístupem. Snažím se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav a vývoj technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte předně právo kdykoliv odvolat svůj případný souhlas s jejich zpracováním, který mi kdykoli udělíte dle těchto zásad. Vezměte však na vědomí, že odvoláním dříve uděleného souhlasu není dotčena zákonnost zpracování již provedeného na základě tohoto souhlasu.

Za podmínek blíže stanovených v kapitole třetí GDPR máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údaje dle těchto zásad následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům, které Vám umožňuje získat informaci, zda jsou konkrétní osobní údaje zpracovávány, bližší informace o podmínkách případného zpracování a také přístup ke kopii zpracovávaných údajů;

  • Právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na jejich doplnění;
  • Právo na výmaz osobních údajů, pokud nebude existovat žádný jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
  • Právo na přenesení osobních údajů jinému správci;
  • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je prováděno na základě mého oprávněného zájmu.

Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit ideálně osobně v rámci terapie, dopisem zaslaným na níže uvedenou adresu, popř. také prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo emailem na níže uvedené adrese. Stejným způsobem se můžete na mě obracet s jakýmikoli dalšími dotazy či připomínkami. Pokud budete mít za to, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů, máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Ivančicích dne 1. 9. 2022

Mgr. Eliška Nehybková

IČ: 02859190

Jana Schwarze 4, 664 91 Ivančice

tel.: 604764610

e-mail: eliska.nehybkova@gmail.com 

www.elia-terapie.cz